Арт инициативи

Политика за поверителност

Данни събирани въз основа легитимен интерес

Въпреки че не събираме и обработваме лични данни спрямо дефиницията на "Общ регламент относно защитата на данните" (GDPR), ние събираме следните данни, които ни позволяват да подобрим услугата. Тези данни не се използват за никакви други цели и не се предоставят на трети лица. ​

Статистически цели

Този уебсайт използва минимална версия на Fathom Analytics, разположена на наш собствен сървър в България и ни позволява да наблюдаваме тенденции и да подобрим онлайн преживяването на потребителите.

Тази минимална версия обработва следниите данни:

Всички тези данни на анонимизирани, в следствие на което не бихме могли да ги премахнем при желание от Ваша страна.

В случай, че поискате тези данни да не бъдат събирани можете да активирате “Do Not Track” опцията на Вашия уеб браузър.